شفاف سازی درخصوص بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان

شفاف سازی درخصوص بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان

 

مشمولان قانون که بیش از سه ماه از تاریخ فراغت از تحصیلشان سپری شده باشد و یا افرادی که گواهی انجام قسمتی از خدمات دارند و از تاریخ اتمام خدمتشان (درج شده در گواهی) بیش از 3 ماه سپری شده باشد در صورتی که از سال 98 به بعد برای انجام طرح اقدام نمایند مشمول اضافه خدمت (موضوع ماده 4 قانون) می شوند

اضافه خدمت موضوع ماده 4 قانون برای افرادی که به دلیل بیماری ویا معذوریت زایمان توقف خدمت نمایند، صرفا برابر مدتی که کمیسیون پزشکی دانشگاه تایید مینماید شامل فرد نمیگردد. بدیهی است این افراد چنانچه بعد از اتمام مرخصی تعیین شده، تا سه ماه جهت شروع مابقی خدمات ثبت نام ننمایند شامل اضافه خدمت می شوند.

 

افراد دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه که مانده خدمات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان آنها بیش از 6 ماه میباشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ پایان خدمت درج شده در کارت، به منظور تعیین تکلیف در سامانه رشد ثبت نام ننمایند مشمول اضافه خدمت موضوع ماده 4 قانون میگردند. ضمنا ملاک احتساب اضافه خدمت برای افرادی که پس از فراغت از تحصیل در حال اقدام جهت شروع خدمت نظام وظیفه می باشند، نیز بعد از روشن شدن وضعیت نظام وظیفه (دریافت کارت پایان خدمت و یا معافیت یا گواهی معافیت موقت) چنانچه مشمول قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان باشند، از تاریخ اتمام خدمت سربازی و یا تاریخ صدور گواهی موقت معافیت و یا تاریخ صدور کارت معافیت حسب مورد می باشد.

 

افرادی که مانده خدمات کمتر از 6 ماه دارند در صورت شروع به ادامه خدمت (از ابتدای سال 98 به بعد) چنانچه مشمول اضافه خدمت (بند 6 بخشنامه 1612/207/د مورخ 12/10/97 ) شوند صرفا برابر مدت باقیمانده خدمات، اضافه خدمت تعلق می گردد.

 

متاهلینی که از قانون تسهیل ازدواج جوانان جهت شرکت در آزمون تخصصی استفاده می نمایند مشمول اضافه خدمت ماده 4 قانون نمی گردند.

 

کلیه مفاد مندرج در بخشنامه مذکور و این بخشنامه لازم الاجرا بوده و هیات امنا دانشگاهها مجاز به تصویب مواردی بر خلاف موارد مندرج نمی باشند.

 


 

برای مطالعه قوانین طرح و آشنایی با نکات مهم طرح پزشکی اپلیکیشن مددیتا را دانلود نمایید