اعلام نیاز پزشکان دوره سوم دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
اعلام نیاز ادواری، اعزام مستقیم و قراردادی
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو: ۰۲۸۳۳۶۷۸۹۸۰