نیازبه پزشک عمومی شبکه آباده طشک استان فارس

نیازبه پزشک عمومی شبکه آباده طشک استان فارس

شبکه آباده طشک استان فارس نیازبه:
-پزشک قراردادی یا طرحی جهت مرکز روستایی قاسم آباد دارد.
-۳۰روزه همراه با ۱۵ روز بیتوته
-۲ پزشکه
-دارای جمعیت ۶۳۰۰ نفر
-میانگین مراجعه کنندگان ۴۰ نفردرروز
-حقوق حدود ۱۲-۱۱ میلیون
در صورت همکاری بااین شرایط با شماره ۰۹۱۷۱۳۲۴۷۲۷ تماس فرمایید.