? قوانین مرخصی در دوران طرح پزشکان

 ? انواع مرخصي : 1 – مرخصی استحقاقی: 2.5 روز در هر ماه 2- مرخصی بدون حقوق: فقط دو ماه با موافقت مسئول 3- مرخصي استعلاجي تا ٣ روز با موافقت پزشک معتمد شبکه و ٣ روز تا ٤ ماه با تاييد شوراي پزشکي 4- مرخصي زايمان به مدت 6 ماه  با حقوق ? توجه : کليه مرخصي هاي با حقوق از جمله استحقاقي ، استعلاجي و زايمان جزئي از دوره طرح محسوب شده و به مدت دوره اضافه نميشوند. ? مرخصي استعلاجي تا ٣ روز با تاييد پزشک معتمد موسسه ( شبکه بهداشت يا سازمان مربوطه )  و از ٣ روز تا ٤ ماه نياز به تاييد شوراي پزشکي دارد. ? در صورتي که پزشک در قالب طرح پزشک خانواده و بيمه روستايي مشغول فعاليت باشد در هنگام مرخصي استحقاقي در صورت تداخل با روزهاي بيتوته تنها مبلغ بيتوته از حقوق کسر ميگردد. @PezeshkanTarh ? موارد موجه غیبت کمتر از ۳ روز :  ماده 37 (از آيين نامه ها) :عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از سه‌روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه که ذيلاً درج‌مي‌شود باشد موجه شناخته خواهد شد: 1 ـ بيماري او 2 ـ صدمات ناشي از حوادث که به او يا پدر يا مادر يا همسر يافرزندان او…
Read more
  • 0