کار پزشکی قبل از شروع طرح

به استناد ماده 5 قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان، مشمولان این قانون مادامیکه خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نمی باشند. بدیهی است بکارگیری این افراد به هرشکل پیش از انجام خدمات ذکر شده با مفاد ماده 5 قانون مذکور مغایرت دارد.   برای مطالعه قوانین طرح و آشنایی با نکات مهم طرح پزشکی اپلیکیشن مددیتا را دانلود نمایید 
Read more
  • 0

شفاف سازی درخصوص بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان

شفاف سازی درخصوص بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان   مشمولان قانون که بیش از سه ماه از تاریخ فراغت از تحصیلشان سپری شده باشد و یا افرادی که گواهی انجام قسمتی از خدمات دارند و از تاریخ اتمام خدمتشان (درج شده در گواهی) بیش از 3 ماه سپری شده باشد در صورتی که از سال 98 به بعد برای انجام طرح اقدام نمایند مشمول اضافه خدمت (موضوع ماده 4 قانون) می شوند (بیشتر…)
Read more
  • 0

? قوانین مرخصی در دوران طرح پزشکان

 ? انواع مرخصي : 1 – مرخصی استحقاقی: 2.5 روز در هر ماه 2- مرخصی بدون حقوق: فقط دو ماه با موافقت مسئول 3- مرخصي استعلاجي تا ٣ روز با موافقت پزشک معتمد شبکه و ٣ روز تا ٤ ماه با تاييد شوراي پزشکي 4- مرخصي زايمان به مدت 6 ماه  با حقوق ? توجه : کليه مرخصي هاي با حقوق از جمله استحقاقي ، استعلاجي و زايمان جزئي از دوره طرح محسوب شده و به مدت دوره اضافه نميشوند. ? مرخصي استعلاجي تا ٣ روز با تاييد پزشک معتمد موسسه ( شبکه بهداشت يا سازمان مربوطه )  و از ٣ روز تا ٤ ماه نياز به تاييد شوراي پزشکي دارد. ? در صورتي که پزشک در قالب طرح پزشک خانواده و بيمه روستايي مشغول فعاليت باشد در هنگام مرخصي استحقاقي در صورت تداخل با روزهاي بيتوته تنها مبلغ بيتوته از حقوق کسر ميگردد. @PezeshkanTarh ? موارد موجه غیبت کمتر از ۳ روز :  ماده 37 (از آيين نامه ها) :عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از سه‌روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه که ذيلاً درج‌مي‌شود باشد موجه شناخته خواهد شد: 1 ـ بيماري او 2 ـ صدمات ناشي از حوادث که به او يا پدر يا مادر يا همسر يافرزندان او…
Read more
  • 0