به تعدادی پزشک عمومی، جهت ویزیت در منزل در شیفت صبح (۷-۱۲) در کلیه مناطق تهران نیازمندیم.

تهران14.000.000 تومان
به تعدادی پزشک عمومی، جهت ویزیت در منزل در شیفت صبح (۷-۱۲) در کلیه مناطق تهران نیازمندیم.دوستانی که امکان فعالیت در مناطق ۷-۱۰-۱۱-۱۲-۱۵ را داشته […]