کاریابی پزشکان

ویژگی

پزشک و دندانپزشک جهت مراکز سلامت شهری تربت جام

تربت جامواریز 80درصد مبلغ 70/000/000 ریال بصورت ماهانه و 20% بعد پایش سه ماهه
نیازمند به پزشک و دندانپزشک جهت مراکز سلامت شهری تربت جام واریز حقوق کامل به شرط همکاری سه روز در هفته یا سه ساعت در […]
ویژگی

دعوت به همکاری از پزشک عمومی در درمانگاه تامین اجتماعی

استهبان
نیازمند همکار پزشک، دارای پایان طرح جهت تکمیل نیروی قراردادی درمانگاه تامین اجتماعی. امکان استخدامی. استان فارس شهر استهبان. لطفا فقط پیام فرستاده شود، در […]