? قوانين مرخصي در دوران طرح پزشکان

 ? انواع مرخصي :

1 – مرخصی استحقاقی: 2.5 روز در هر ماه

2- مرخصی بدون حقوق: فقط دو ماه با موافقت مسئول

3- مرخصي استعلاجي تا ٣ روز با موافقت پزشک معتمد شبکه و ٣ روز تا ٤ ماه با تاييد شوراي پزشکي

4- مرخصي زايمان به مدت 6 ماه  با حقوق

? توجه : کليه مرخصي هاي با حقوق از جمله استحقاقي ، استعلاجي و زايمان جزئي از دوره طرح محسوب شده و به مدت دوره اضافه نميشوند.

? مرخصي استعلاجي تا ٣ روز با تاييد پزشک معتمد موسسه ( شبکه بهداشت يا سازمان مربوطه )  و از ٣ روز تا ٤ ماه نياز به تاييد شوراي پزشکي دارد.

? در صورتي که پزشک در قالب طرح پزشک خانواده و بيمه روستايي مشغول فعاليت باشد در هنگام مرخصي استحقاقي در صورت تداخل با روزهاي بيتوته تنها مبلغ بيتوته از حقوق کسر ميگردد.

@PezeshkanTarh

موارد موجه غیبت کمتر از ۳ روز : 

ماده 37 (از آيين نامه ها) :عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از سه‌روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه که ذيلاً درج‌مي‌شود باشد موجه شناخته خواهد شد:

1 ـ بيماري او

2 ـ صدمات ناشي از حوادث که به او يا پدر يا مادر يا همسر يافرزندان او وارد آمده باشد.

3 ـ بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر يا فرزندان‌.

4 ـ فوت همسر يا اقرباي نسبي و سببي تا طبقه سوم‌.

5 ـ دارا شدن فرزند.

6 ـ ازدواج او و فرزندانش‌.

7 ـ احضار مستخدم توسط مراجع قضايي براي اداي شهادت وانجام تحقيقات‌.

تشخيص صحت و سقم جهات ادعايي مستخدم به‌عهده رييس‌اداره است‌. در صورتي که صحت ادعا تصديق شود، غيبت‌مستخدم برحسب علت جزو مرخصي استحقاقي يااستعلاجي وي محسوب و حکم لازم در اين مورد صادرخواهد شد.

? ماده 6 (از آيين نامه ها)

استفاده از مرخصي استحقاقي موکول به تقاضاي کتبي‌مستخدم و موافقت کتبي رييس واحد مربوط و در غياب اومعاون وي است‌. هر کارمند موظف است در طول سال‌مرخصي استحقاقي ساليانه خود را درخواست نمايد و رييس‌يا معاون واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا امکان‌استفاده کارمندان از مرخصي ساليانه «به ميزان استحقاِ»فراهم گردد و با درخواست ايشان در اين زمينه با در نظر گرفتن‌زمان مناسب‌، موافقت نمايند.

? ماده 7 (از آيين نامه ها)

هرگاه رييس اداره بنا به مصالح اداري با تقاضاي‌مرخصي مستخدم از حيث مدت يا موقع استفاده موافقت‌نکند، اعطاي آن را با توافق مستخدم به وقت ديگري که ازتاريخ مورد تقاضاي اوليه وي بيش از شش ماه فاصله نداشته‌باشد موکول مي‌کند و در صورتي که مستخدم نتواند ضمن‌مدت شش ماه مذکور از اين مرخصي استفاده کند مرخصي‌مزبور ذخيره خواهد شد.

?? سوال :

همسر اینجانب  نیروی طرح در شهرستان می باشد.هم اکنون ایشان باردار می باشند.1-همسر بنده از چه تاریخی مجاز به استفاده از مرخصی زایمان هستند(چند ماه قبل از زایمان) 2-و نیز تشخیص پزشک معالج در زمان شروع استفاده بر طبق قانون کافی می باشد

جواب :

مرخصي زايمان پس از زايمان شروع مي شود. قبل از زايمان هم با گواهي پزشک بيمار مي تواند از مرخص استعلاجي استفاده کند. شرايط دقيق را از کارگزيني محل خدمت جويا شويد.

?? سوال :

آيا مدت مرخصي زايمان جزو مدت طرح محاسبه مي شود يا خير ؟

جواب :

بله .

??  سوال :

مدت مرخصي زايمان در دوران طرح براي پزشکان چقدر است؟

جواب :

مشمولين قانون خدمت پزشکان وپيراپزشکان ازنظر حقوق ومزايا ومرخصيها تابع قانون استخدام کشوري هستند .لذا مرخصي زايمان ٦ماه مي باشد.

MED-DATA.IR

T.ME/PEZESHKANTARH